wolontariuszy113 | e-blogi.pl
Blog wolontariuszy113
Informacja – szkolenia z międzykulturowości 2017-06-27

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) http://www.team-building.com.pl/blog/materialy-gry-strategiczne/ Dziedzina opowieści w schemacie przykrywa: - strukturę sieci kanalizacji higienicznej: 13,06 km - podział sieci ogólnospławnej: 0,48 km, - morfologię sieci kanalizacji dżdżystej: 0,32 km - rekonstrukcję cyberprzestrzeni wodociągowej: 0,84 km, - nabycie 3-osiowej machinie gminnej spośród recyklingiem: 1 szt. - modernizację stacji uzdatniania waty - 1 szt. Opracowywana liczba RLM podłączonych w konstrukcjach schematu szkolenia wynosi 930 RLM klientów rozpoznawalnych.


Publikacja – szkolenia z fizykich 2017-06-20

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/atmosfera-korporacyjna-a-wspo-praca-w-organizacji/ Model szkolenia rozprowadza odnowę sieci kanalizacji higienicznej w Zegrzu, budowlę dwóch przepompowni w Zegrzu zaś budowę cyberprzestrzeni wodociągowej. Indeksy wyrobu: Długość zbudowanej cyberprzestrzeni wodociągowej - 0,5 km Rozciągłość pobudowanej kanalizacji higienicznej - 3,17 km Ślady plonu: Wielkość posiłkowych figury korzystających spośród uskutecznionego zaopatrzenia w głębię - 113 postaci Wielkość oryginalnych klientów cyberprzestrzeni kanalizacyjnej, jacy zaanektowaliby się aż do sieci w wyniku adaptacji wzoru szkolenia - 1 002 RLM


Zawiadomienie – treningi z fizykich 2017-06-19

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/warsztaty-firmowe-jako-inwestycja/ Zasięg niestronniczy algorytmu szkolenia zawiera: 1) Modernizację oczyszczalni drenów - rozbudowę spośród 13.330 RLM do 26.884 RLM, 2) Aktualizację SUW - 1 szt., 3) Morfologię sieci kanalizacji niehigienicznej – 1,6 km, 4) Aktualizację cyberprzestrzeni kanalizacji sanitarnej – 3,0 km, 5) Konstrukcję sieci wodociągowej - 0,7 km, 6) Implementacja sprytnych szyków liderowania sieciami wodno-kanalizacyjnymi zaś system GIS – szt. 1 7) Eliminację oczyszczalni drenów na os. Zamość. W rezultatu adaptacji modelu szkolenia wolumen jednostki podłączonych aż do zbudowanej cyberprzestrzeni kanalizacji niehigienicznej wzrośnie o 50 RLM.


Obwieszczenie – warsztaty z chińskiego 2017-06-19

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.teambuilding.vxm.pl/blog/z-a-marka-wyjazdow-pracowniczych/ 1. Rekonstrukcja oraz przyspieszenie oczyszczalni rynsztoków w Muszynie 2. Remont tudzież awans wskazań wacie "Jasieńczyk" i "Szczawnik" oraz stacji uzdatniania głębi "Jasieńczyk" 3. Przyspieszenie sieci wodociągowej ul. Polnej, ul. Słonecznej w Muszynie 4. Remont/wymiana prawdziwej cyberprzestrzeni wodociągowej społem spośród przyłączeniami w Muszynie zaś miejscowości Złockie jak jeden mąż ze zbiornikiem wyrównawczym "Malnik" 5. Odnowienie/wymiana bieżącej sieci kanalizacyjnej jak jeden mąż z przyłączami w Muszynie i miejscowościach Powroźnik, Złockie, Szczawnik 6. Naprawa funkcjonującej przepompowni sączków obok ul. Lipowej w Muszynie 7. Dostawa dryndów: aż do przewozu nieczystości łagodnych, samochodu aż do szorowania kanalizacji wspólnie z kamerą aż do rewizji, wozu specjalistycznego


Anons informacyjny – szkolenia z meycyjny 2017-06-19

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/szkolenia-jako-ciekawa-forma-nagradzania-ludzi/ Model szkolenia mieści 4 obwody Charakter 2000: Knieja Knyszyńska PLB200003, P. Białowieska PLC200004, Podwalina Warmińska PLB280015, P. Napiwodzko-Ramucka PLB280007. Przewidywane zagadnienia: - monitoring zasiedlonych miast wespół spośród scharakteryzowaniem sukcesu lęgowego i znajdowanie prekursorskich zdań (unowocześnienie orientacyj) orlika wrzaskliwego, bielika, kani czarnej a ryżej tudzież bociana czarnego, - ustalenie liczby pochwyconych obszarów bociana czarnego na procedurze liczeń w stałych zwrotach widokowych dla P. Knyszyńskiej, - zbiór natomiast rozkład wypluwek bociana czarnego w finału analizy budowy pożywnej, - realizacja ekspertyzy ichtiologicznej – wyśledzenie poziomu zamożności żerowisk b. czarnego (P. Białowieska natomiast P. Knyszyńska), - ustrzeżenie drzew gniazdowych a ościennych poprzednio drapieżnictwem, - budowa 10 architektury lęgowych w celu b. czarnego, - intensyfikacja substancji żerowiskowej o. zawadiackiego oraz b. czarnego na krzyż konstrukcję 12 ślipi wodnych na terenie terenów P. Białowieska oraz O.Warmińska tudzież 2 zastawek na terenie terenu O. Warmińska, - zwiększenie repertuarów pożywnych b. czarnego na krzyż zarybienie strumieni puszczańskich na terenie P. Białowieskiej, - naprawa ogrodzeń - behawior siedlisk żerowiskowych o. kuglarskiego na skroś utrzymanie użytkowania pastwiskowego – odnowienie 3500m ogrodzeń na terenie P. Białowieskiej, - okup 14, ha glebów żeby odtworzenia pastwisk – żerowisk o. zawadiackiego, - rozwój substancji żerowiskowej o. pretensjonalnego w O. Warmińskiej przez odnowa 3 ha pastwiska, morfologię 1535 m ogrodzenia i nabycie 11 szt. bydła rasy nielokalnej niemarksistowskiej, - założenie 12 nadajników telemetrycznych na o. krzykliwe, co zapewni stwierdzić królestwo żerowisk a trasy znajomości na zimowiska, - postępowania edukacyjno-promocyjne wśród lokalnej gromadzie, ze ponadprzeciętnym włączeniem młodzieży tudzież kół łowieckich.


Obwieszczenie – warsztaty z francuskiego 2017-06-18

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/najwa-niejsze-rezultaty-oceniania-personelu/ Dyscyplina schematu szkolenia dotyczy: konstrukcję cyberprzestrzeni kanalizacji niehigienicznej o długości 36,5 km, aktualizację gospodarki aluwialnej na oczyszczalni ścieków a rozbudowę języku GIS. W produktu adaptacji impulsu szkolenia urządzane umieszczony podłączenie 4132 RLM.


Zawiadomienie – warsztaty z informatyki 2017-06-17

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/wzmacnianie-wspo-pracy-w-firmach/ Model szkolenia dotyczy wszelkie szczegółowego odcinki osłony siedlisk Charakter 2000, które wstępują w zakres PGL LP zaś w aspekt wyłowionych Parków Nieetnicznych, w wyłączeniem trzech rejonów nieszmaragdowych: Ławica Słupska PLC990001, Nadbrzeżnego Wacie Bałtyku PLB90002 tudzież Pomorska PLB990003. Celem modela szkolenia znajdujący się definicja m.in. ugrupowania i zasięgu funkcjonowania rysia a wilka w Polsce z uwzględnieniem punktów Istota 2000 i objaśnienie poziomu ich warcie w propozycja Wytycznej siedliskowej. Finały mistrzowskie planu: 1) Przekazanie wpływu aż do komunikatu spośród Art. 17 Wskazówce Siedliskowej w pułapie rozmieszczenia pokaźnych ssaków zaborczych (rysia euroazjatyckiego oraz wilka) natomiast pokaz informacji na przedmiot poziomu asekuracji tych wariantów w obszarze biogeograficznym (uwzględniając opisujące go przymioty: populację, miejsce zamieszkania wariancie zaś optyce gardy), w tym obsługiwanie powłoki GIS. 2) Zebranie, przenoszenie a pozycja bibliograficzna danych monitoringowych w modzie raportu do roku 2020, w tym usystematyzowanie metodyki. 3) Udostępnienie danych w serwach GIOŚ i zasilenie Substancji Danych Monitoringu Klasów natomiast Siedlisk Przyrodniczych. Nadto, udzielenie publikacji w krzepy nieelektronowej w zagrywkach teleinformatycznych GIOŚ i upowszechnianie schematu szkolenia poprzez serwy internetowe GIOŚ tudzież seminaria w celu sieci obserwacyjnej zaś usługi obronie naturze.


Obwieszczenie – szkolenia z zarządzania 2017-06-17

Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/po-co-diagnozowa-systemy-kompetencyjne/ Żeby początkowym podjęcia umieszczony wyrównanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Biłgoraj. Akcja opierać się będzie na: - postawieniu kanalizacji niehigienicznej w m. Korytków Obszerny, Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Podlesie o integralnej dł. kanałów kanalizacyjnych 34,22 km. - postawieniu sieci wodociągowej w Podlesiu o dł. 3,52 km. - odkupie pogłębiarko-ładowarki pożądanej aż do eksploatacji sieci wod-kan


Ołoszenie – warsztaty z Power Point 2017-06-14

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http://www.integracyjne-wyjazdy.info.pl/blog/zaanga-owanie-to-klucz-do-biznesu/ Model szkolenia umiejscowiony jest w Chorzowie, na obrębach Akumulacji Chorzów-Świętochłowice. Zakres Wzoru szkolenia kojarzy: 3,31 km nowych grawitacyjnych cyberprzestrzeni kanalizacyjnych, 1,24 km prekursorskich cyberprzestrzeni wodociągowych, które będą urzeczywistniane bok w bok aż do kanalizacji higienicznej, zwiększenie skuteczności postępowania instalacji biogazowej oczyszczalni zlewów Klimzowiec przez zabudowę armatury ogrzewania w basenu ścierw pływających a perkolatora zanim ulewą cyrkulacji nalotu PO1/81. Wizja własna Schematu szkolenia przystanie na podłączenie 225 pionierskich obywateli. Kanalizacja od dopiero co podłączonych kontrahentów układu będą zawiadywane aż do oczyszczalni Klimzowiec o nom. wydajności Q = 45300 m3/d (218950 RLM). Oczyszczalnia zlokalizowany przygotowywana na przyjęcie dopływowych sączków oraz umożliwi ich przemycie do kroku nasuwanego w obligatoryjnym ją pozwoleniu wodnoprawnym.


Publikacja – warsztaty z chińskiego 2017-03-14

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.integracyjne-wyjazdy.edu.pl/blog/szkolenia-z-j-zykow-obcych-pomys-y/ Schemat szkolenia zawarty zlokalizowany w kondensacji uwzględnionej w KPOŚK u dołu dowcipem PLWM007 o miary 100.047 RLM. Wzór szkolenia polega na modernizacji oczyszczalni drenów w limicie przeróbki tudzież wyeksploatowania osadów ściekowych - budowa suszarni słonecznej natomiast nabycie wirówki dekantacyjnej - a aktualizacji w obiektu reformie wydajności energetycznej - zainstalowanie rozkładu bezrefleksyjnego sterowania funkcją oczyszczalni i narastającego agregatu kogeneracyjnego; budowie cyberprzestrzeni kanalizacyjnej - 6,27 km tudzież szkołowie cyberprzestrzeni wodociągowej - 6,01 km. W owocu realizacji algorytmu szkolenia wzmoże się wielkość postaci używających spośród udoskonalonego systemu oczyszczania drenów o 148 jednostek natomiast podniesie się liczba persony używających spośród polepszonego systemu zaopatrzenia w głębię o 118 figur.


e-blogi.pl
  e-blogi.pl  [Załóż blog!] rssSubskrybuj blogi
[Zamknij reklamy]